email:

Ochrona Marki produktów przemysłu
spirytusowego, tytoniowego oraz farmaceutyków

Celem wdrożenia systemów ochrony marki produktów przemysłu spirytusowego oraz przemysłu tytoniowego jest zwiększenie wpływów budżetowych z tytułu podatku akcyzowego, które możliwe jest m.in. poprzez ograniczenie szarej strefy. Projekt wykorzystuje wprowadzenie dodatkowych mechanizmów, które przy wykorzystaniu obecnego potencjału kontrolnego ułatwią i znacznie przyspieszą jego funkcjonowanie oraz uniemożliwią nielegalne zbywanie, odstępowanie lub przekazywanie znaków akcyzy. Ograniczenie szarej strefy skutkuje oczywiście nie tylko ze wzrostem wpływów z akcyzy, lecz także wpływów budżetowych z podatku VAT oraz podatku dochodowego od podmiotów prawnych. Osiągnąć to można dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych wykorzystujących banderole elektroniczne jako znaki akcyzy. Banderole takie bazują na, technologii RFID i stanowią o wiele doskonalsze zabezpieczenie w porównaniu z banderolami tradycyjnymi. Banderole elektroniczne są praktycznie nie do podrobienia. Wyposażone są w pamięć, w której mogą być zapisane unikalne informacje, istotne w procesie weryfikacji jego pochodzenia, przechowywania oraz dystrybucji. Wszelkie inne wymogi dotyczące znaków akcyzowych zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy po wdrożeniu systemu nie ulegają zmianie. Projekt funkcjonalny projektu uwzględnia znaczne zaangażowanie usług teletransmisyjnych operatora telekomunikacyjnego, albowiem każda operacja odczytu unikalnego identyfikatora chronionego produktu powoduje konieczność transmisji tych danych do jednej z centralnych baz danych celem weryfikacji. Do tego celu system wykorzystuje transmisję pakietową GPRS, która jest powszechnie dostępna na terenie kraju. Odpowiedź systemu odbywa się tą samą drogą, co pozwala użytkownikowi w ciągu kilku zaledwie sekund potwierdzić autentyczność produktu, a ewentualnie w drugim kroku uzyskać dodatkowe informacje nt. tego produktu. Dotyczy to każdego pojedynczego produktu alkoholi wysokoprocentowych, jak i każdego opakowania wyrobów papierosowych. Podstawowym narzędziem używanym do weryfikacji tych wyrobów przez uprawnione służby kontrolne, takie jak urzędnicy Ministerstwa Finansów, Służby Celne, Policja, przedstawiciele producentów, czy wreszcie sieci handlowe, ale również przez indywidualnych konsumentów. może być komputer mobilny klasy HandHeld lub telefon komórkowy o określonych parametrach technicznych. Z pewnych względów natury formalno-prawnej wdrożenie systemu może mieć charakter wyłącznie globalny, co oznacza, że wszystkie produkty spirytusowe i papierosy na rynku polskim oznakowane tradycyjnymi banderolami, w tym importowane, muszą być zastąpione etykietami RFID. Ogólnie rzecz ujmując wdrożenie systemów ochrony produktów na które nałożony jest podatek akcyzowy przynosi następujące korzyści wynikające wyłącznie z użycia etykiet RFID W przypadku wyrobów przemysłu farmaceutycznego, na które nie jest nałożony podatek akcyzowy zastosowanie technologii RFID sprowadza się wyłącznie do ochrony marki. W związku z tym, że etykieta RFID nie zastępuje papierowego znaku akcyzy, stwarza to znacznie większą swobodę w wyborze metody ochrony i jest zależne od rodzaju, wielkości oraz podłoża z jakiego jest wykonane opakowanie danego leku, a poza tym ma wpływ na rodzaj zastosowanej technologii RFID.