email:

Bezpieczeństwo eksponatów i dzieł sztuki

Istotnym czynnikiem przeciwdziałania coraz częściej spotykanych przypadków niekontrolowanego przemieszczania obiektów będących eksponatami dzieł sztuki w pomieszczeniach o charakterze wystawienniczym i magazynowym są techniki oparte na technologiach zdalnej identyfikacji, w tym technologii RFID. Najnowszy trend postępu w zakresie technologii bezprzewodowych identyfikacji ogniskują zainteresowanie instytucji artystycznych na paśmie UHF, ze względu na imponujący zasięg odczytu i zapisu danych do wszystkich banków pamięci etykiet RFID, wielokrotnie większą szybkość transmisji czytnik-etykieta RFID w porównaniu z technologiami w paśmie HF (ang: High Frequency) oraz niską cenę etykiet RFID. Otwiera przed dostawcami tej technologii, w tym ID SYSTEM, cały wachlarz możliwych rozwiązań, szczególnie w dziedzinie inwentaryzacji środków trwałych i dzieł sztuki, w zarządzaniu zasobami magazynowymi, czy zabezpieczeniem eksponatów przed nieuprawnionym przemieszczeniem. Firma ID SYSTEM skupia się na trzech najnowszych tego typu rozwiązaniach, funkcjonujących zgodnie ze standardem ISO18000-6C przy zachowaniu kompatybilności w konwencjonalnymi rozwiązaniami opartymi o współpracę typu etykieta RFID - czytnik RFID w paśmie UHF . Inną wspólną cechę tych rozwiązań jest możliwość śledzenia zasobów muzealniczych w czasie rzeczywistym w przestrzeni nadzoru elektronicznego w celach inwentaryzacyjnych oraz zapobieganiu przed nieuprawnionym przemieszczeniem.

1. System identyfikacji obiektów oparty o zespół anten płaskich

System identyfikacji obiektów realizowany przez zespoły nieruchomych anten pracujących w jednej płaszczyźnie oraz w ramach tego samego urządzenia opiera się na interpretacji danych w zmodulowanej fazowo fali w paśmie UHF. Generatorem tych fal jest każda z anten, natomiast w wyniku synchronizacji ich pewnych cech fizycznych otrzymano efekt ich wzmocnienia w danej chwili czasowej, w wyróżnionym kierunku w przestrzeni, przy jednoczesnym prawie całkowitym wytłumieniu w kierunkach pozostałych. Taki rodzaj propagacji fal elektromagnetycznych pozwala na lokalizację dzieł sztuki oznakowanych etykietami RFID w przestrzeni X-Y-Z lub w przypadku ograniczonej funkcjonalności w płaszczyźnie X-Y. W obu przypadkach system pracuje w opaciu o protokół ISO18000-6C (Class 1 Gen 2), a więc technologią pasywną odpowiadającej regulacjom ETSI (European Telecommunications Standards Institute) obowiązującej w krajach EU. Przeprowadzone testy, potwierdzone rzeczywistymi instalacjami dowodzą, iż operacyjny odczyt sięga 30 m, co przy zastosowaniu "przemiatania" płaszczyzny X-Y w granicach ±(60 ÷ 70), pozwala na skuteczne monitorowanie kilku tysięcy dzieł sztuki w pomieszczeniach magazynowych lub w salach wystawienniczych.

2. System identyfikacji dzieł sztuki przy pomocy rozproszonej infrastruktury RFID

Przy zachowaniu pełnej skalowalności systemu oraz przy stosunkowo niewielkich nakładach inwestycyjnych zostało opracowane kompleksowe rozwiązanie pozwalające dokonać instalacji sprzętowej w każdych warunkach, nawet przemysłowych. Dość typowe warunki otoczenia dla tego rozwiązania to hala lub przestrzeń magazynowa wypełnioną regałami na których rozmieszczono dzieła sztuki o różnych wymiarach i podłożach. Sprzęt wchodzący w skład systemu może być w dowolnym momencie uzupełniany o nowe lokalizacje, co czyni go skalowalnym, a instalacje te mogą być wykonywane po przeszkoleniu przez personel instytucji artystycznej. System posiada kilka cech wyróżniających go spośród aktualnie oferowanych przez przodujących dostawców technologii RFID pasywnej: Infrastruktura RFID tego rozwiązania składa się z następujących komponentów:

3. Lokalizacja dzieł sztuki przy zastosowaniu infrastruktury e-Nodów

System ten był historycznie pierwszym kompleksowym rozwiązaniem jaki uzasadniał użycie określenia RTLS w odniesieniu do pasywnej technologii RFID w paśmie UHF. Stałym komponentem, obok wyposażenia sprzętowego, jest specjalizowana aplikacja, odpowiedzialna za ciągły monitoring oraz zobrazowanie położenia obiektów w postaci dzieł sztuki na ekranach stacji roboczych personelu instytucji artystycznej. Rejestracja i analiza sygnałów fal odbitych od etykiet RFID nałożonych na dzieła sztuki pozwala na ich lokalizację z dokładnością 1 m³ wewnątrz przestrzeni magazynowej lub wystawienniczej, ale również w warunkach poza pomieszczeniami, jeśli wymaga tego sytuacja. Rozwiązanie to pozwala na: Odbiornik sygnałów odbitych od etykiet RFID nałożonych na dzieła sztuki jest zdolny do lokalizacji i ich monitoringu z dokładnością 100-procentową w przestrzeni 1 m&sub3;. Prawdopodobieństwo znalezienia się obiektu wewnątrz sześcianu o mniejszym boku niż 1 m nieco spada, ale jest na tyle zadawalające, iż dla rzeczywistej analizy położenia etykiety RFID przyjmuje się dokładność wynoszącą 32 cm. Zdolności lokalizacyjne wzrastają w nieprzemysłowych warunkach otoczenia, co ma miejsce w przypadku lokalizacji dzieł sztuki. eNody rozstawione w przestrzeni magazynowej mogą obsługiwać swoją dedykowaną wydzieloną przestrzeń, mogą obsługiwać częściowo nakładające się przestrzenie lub przestrzenie blisko sąsiadujące ze sobą. Oferowane są w postaci stałej infrastruktury, podłączonej za pomocą kabla koncentrycznego, w postaci wolnostojącego urządzenia współpracującego z resztą systemu drogą bezprzewodową, czy wreszcie w postaci mobilnych HandHeldów. W zależności od warunków pracy wykorzystują różne źródła zasilania. I tak, w wersji stacjonarnej czerpią energię z kabla koncentrycznego, zaś w postaci mobilnej dysponują własną baterią akumulatorów, baterią słoneczną, korzystają też z baterii samochodowej lub konwertera prądu stałego. W reżimie pracy mobilnej kontrolowane są przez urządzenia nadrzędne przy pomocy bezprzewodowego kanału w paśmie UHF. Należy zaznaczyć, że maksymalny dystans oddziaływania eNode - etykiety pasywnej RFID wynosi ok. 10 m, a przestrzeń w której jest zdolny inicjować etykiety RFID wynosi ok. 100 m&sub3;. Ze względu na dużą różnorodność typów i przeznaczenia eNody mogą pracować praktycznie w każdych, nawet najbardziej ekstremalnych warunkach otoczenia. Komunikację poprzez interfejs powietrzny zgodnie z ISO18000-6C zapewniają anteny zewnętrzne w ilości od 1-nej do 4-ech. Anteny te oferowane są w różnych typach i kategoriach, tak aby zoptymalizować warunki propagacji fali.